Tanımlar ve Kısaltmalar

Politika Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İmhasına Dair bu dokumanı ifade eder.
KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eder. Bu Politikada yer alan tüm kavram ve ifadeler burada tanımlar kısmında yer verilsin verilmesin KVKK da ve ona bağlı olarak yürürlüğe alınan yönetmelik ve tebliğlerde (genel olarak bağlı mevzuat) yer alan anlamlarını ifade eder.
Veri Sorumlusu Kısaca İKDAY olarak ifade edilecek İNSAN KAYNAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ’ni ifade eder
Kişisel Veri Gerçek bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan veriyi ifade eder. Bu Politikada aksi ayrıca belirtilmediği sürece kişisel veri ifadesi özel nitelikli kişisel verileri de kapsar bir biçimde kullanılmaktadır
Özel Nitelikli kişisel Veri KVKK na uygun bir biçimde bu Politika’nın 3. maddesinde de yer verilmiş olan KVKK 6. Maddesinde sayılan kişisel verileri ifade eder.
İlgili Kişi Kişisel verileri işlenen gerçek kişileri ifade eder. Politikanın içeriğinde yer alan ilgili kişi anlatımlarına ek olarak herhangi bir yerinde kullanılan “siz” ifadesi de ilgili kişiyi ifade etmek üzere kullanılmaktadır.
Aydınlatma Kişisel veri işlemesiyle ilgili olarak KVKK’na uygun bilgilendirmeyi ifade eder.
Açık Rıza Kişisel verinin işleme konusuna dair bilgilendirilme ve özgür iradeye dayalı açıklanan ve veri işleme amacıyla sınırlı olarak verilmiş onayı ifade eder.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.
Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.

Madde 1. Yasal Dayanak Ve Kapsam
Bu Politika yayımı tarihinde yürürlükte bulunan KVKK’nun güncel formuna göre hazırlanmıştır ve gerçek kişileri kapsamaktadır.

Madde 2. Veri Sorumlusunun Kimliği ve İletişim Bilgileri
Veri Sorumlsunun Unvanı : İNSAN KAYNAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
Posta Adresi : Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Cad. No: 17 Kat:1 Gebze Kocaeli / Türkiye
e- posta Adresi : info@ikday.org.tr

Madde 3. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması
a. Kişisel Veri : Belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, gerçek bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade etmektedir. Bu bağlamda adı-soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, araç plakası, özgeçmiş bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamındadır.

b. Özel Nitelikli Kişisel Veri : KVKK madde 6.1 kapsamında gerçek bir kişiye ait, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayat, ceza mahkûmiyet ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel verilerdir.

Madde 4. Genel İlkeler
KVKK, madde 4 ile veri sorumlularının kişisel verileri işlerken dikkate almaları gereken temel ilke ve kuralları hüke alınmış olup İKDAY olarak; biz de sizlerin kişisel verilerini işlerken KVKK’da yer alan ve aşağıda sayılan bu temel ilke ve kurallara riayet ediyoruz.
a. Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma Veri işleme faaliyetinin hukukun öngördüğü hukuk ve kurallar ile birlikte dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde yürütülüyor olması gereğini ifade eder
b. Doğru Ve Gerektiğine Güncel Olma Veri işleme faaliyetine konu kişisel verilerin doğru ve gerekti hallerde aynı zamanda güncel olması için gerekli tedbirlerin alınmasını ifade eder
c. Belirli Açık Ve Meşru Amaçlar İçin İşleme Veri işleme faaliyetinin amacını açıkça ortaya konuluyor olmasını ve kişisel verilerin bu amaçla bağlantılı olarak ve bu amacın gerektirdiği ölçüde gerçekleştiriliyor olmasını ifade eder
d. İşlendiği Amaçlarla Bağlantılı Sınırlı Ve Ölçülü Olma Veri işleme faaliyeti yalnızca işleme amacının gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde yürütülmesini, ileride gerçekleşmesi muhtemel amaçlara binaen işleme faaliyeti yapılmamasını ifade eder.
e. Mevzuatta Öngörülen Veya İşlendiği Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Veri işleme faaliyetine konu kişisel verilerin yürürlükteki mevzuatta öngörülen süreler veya işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmesi gerekliliğini ifade eder.

Madde 5. İşleme Konusu Kişisel Veriler
Sizinle kumuş olduğumuz ilişki biçimine, sizinle iletişim biçimimize, vs… göre değişmekle birlikte Dernekler Kanunu, Yönetmeliği, Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat uyarınca İKDAY olarak işlemeye konu edilen veri kategorileri ve örnekleri temelinde aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.
a. Kimlik Bilgileri Adınız-soyadınız, Doğum Tarihiniz, TC Numaranız, Uyruğunuz gibi Dernekler Mevzuatı gereği alınması gereken kimlik belgenizde yer alan bilgileriniz
b. İletişim Bilgileri Paylaştığınız ölçüde telefon numaranız, e-posta adresiniz, posta adresiniz gibi bilgilerdir.
c. Mesleki Deneyim Bilgileri Paylaştığınız ölçüde Sahip olduğunuz mesleğiniz, mesleki unvanınız, işyerinizdeki göreviniz, kurumsal rolünüz, unvanınız gibi mesleki deneyiminizi gösteri bilgilerdir.
d. Özlük Bilgileriniz Paylaştığınız ölçüde eğitim bilgilerinizdir.
e. Hukuki İşlem Verileri Yasal gereklilikler sonucu yetkili yasal otoritelerle yapılan yazışmalar, dosya ve kayıt bilgileri gibi bilgilerdir

Madde 6. Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı Ve Yerine Getirilmesi
İKDAY, KVKK madde 10. ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ madde 4. Ve 5. Maddesine uygun bir biçimde ilgili kişiyi amaca uygun yöntemleri kullanarak (sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle) aşağıdaki hususlarda bilgilendirir.
a. Veri sorumlusunun kimliği,
b. İlgili kişiye ait kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
d. İlgili kişisel verilerinin toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
e. İlgili kişinin haklarının neler olduğu, bu haklara ilişkin taleplerini veri sorumlusuna ne şekilde iletebileceği, taleplerinin veri sorumlusu tarafından değerlendirme ve geri bildirim süresinin ne olduğu

Madde 7. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri
İKDAY olarak, kişisel verileri; Fiziksel ortamda ( Derneğimize yaptığınız üyelik başvurusu esnasında doldurmuş olduğunuz başvuru formunda yer alan bilgiler gibi); bizimle iletişime geçtiğinizde e-posta, posta, telefon, faks, gibi iletişi araçları ile işitsel, elektronil veya yazılı olarak; idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla KVKK da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak topluyoruz.

Madde 8. Kişisel Verilerin İşleme Şartları
İKDAY olarak, kişisel verileri; başta KVKK, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ve İKDAY Dernek Tüzüğü kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile aşağıdaki hukuki sebeplerin veya KVKK’nda yer alan işleme şartlarının en az birinin varlığına dayanarak işliyoruz. a. Açık Rıza
b. Kanunlarda Açıkça Öngörülme
c. Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel veri işlenmesinin gerekli olması
d. Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olma
e. Veri Sorumlusunun bir hakkının tesisi kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması
f. İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması
g. İlgili Kişinin alenileştirmiş olması

Ekler

EK1: İlgili Kişi Başvuru Formu
EK2: Üye Adayı Aydınlatma Metni
Ek3: Üye Aydınlatma Metni